Oerlemans

Prof. mr. dr. Jan-Jaap Oerlemans

Jurist
1 opname & 2 events
Prof. dr. Jan-Jaap Oerlemans is bijzonder hoogleraar Inlichtingen en Recht aan de Universiteit Utrecht.

Oerlemans verricht met name onderzoek naar de digitalisering van het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dit houdt in: de banden tussen cybersecurity en nationale veiligheid en het gebruik van data-analyse technieken door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

In 2020 werd Oerlemans benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de UU, waar hij zich nu bezighoudt met juridische vraagstukken rondom dataverzameling door de overheid en cybersecurity. Tijdens zijn oratie bij de aanvaarding van zijn bijzonder hoogleraarschap, stelde Oerlemans dat de wetgever grenzen moet stellen aan het verzamelen en verwerken van gigantische hoeveelheden gegevens (bulkdatasets).

Hij maakt ook deel uit van de expertgroep van het Kenniscentrum Cybercrime aan het Gerechtshof Den Haag, werkt als redacteur bij het tijdschrift Computerrecht (Kluwer), en is auteur van de serie Tekst en Commentaar ‘Openbare Orde en Veiligheid’ en ‘International strafrecht’ (Kluwer).

Daarnaast is Oerlemans verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging en het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Voorts is Oerlemans werkzaam als onderzoeker bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

------

In 2020, Oerlemans was appointed to the Chair of Intelligence and Law at the UU, where he now focuses on legal issues surrounding data collection by the government and cybersecurity. During his inaugural lecture, Oerlemans argued that the government should limit the collection and processing of gigantic amounts of data.

Oerlemans mainly researches the digitisation of the activities of the intelligence and security services. This includes: the link between cybersecurity and national security and the use and regulation of data analysis techniques by the intelligence and security services.

In addition, Oerlemans is part of the expert group of the Cybercrime Centre at the Court of Justice in The Hague and works as an editor for the magazine Computerrecht. He is also affiliated with the Montaigne Centre for the Rule of Law and Administration of Justice and the Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology at Utrecht University. Lastly, Oerlemans works as senior researcher at the Dutch Supervisory Committee of the Intelligence and Security Services (CTIVD).